<{t}>昄¡¤ºæ¡æ•°è®„¡½®åQˆå•†å“è¯„è®?购买咨询å…Þq”¨æ­¤è®¾¾|®ï¼‰<{/t}>

<{t}>商品详细™å‰|˜¾½Cºï¼š<{/t}> <{input type="digits" maxlength="3" size=5 required="true" style="width:50px" name="indexnum" value=$setting.index}> <{t}>æ?{/t}>
<{t}>评论/咨询™å‰|˜¾½Cºï¼š<{/t}> <{input type="digits" maxlength="3" size=5 required="true" style="width:50px" name="listnum" value=$setting.list}> <{t}>æ?™å?{/t}>

<{t}>其他讄¡½®åQ?{/t}>

<{t}>是否开启评论功能:<{/t}> <{input type='radio' name="switch[discuss]" options=$setting.aSwitch.discuss value=$setting.switch.discuss separator=""}>
<{t}>发表评论权限åQ?{/t}> <{input type='radio' name="power[discuss]" options=$setting.aPower.discuss value=$setting.power.discuss separator=""}>
<{t}>无评论时¾~ºçœæ–‡å­—åQ?{/t}> <{input type="input" name="null_notice[discuss]" style="width:360px" size=30 value=$setting.null_notice.discuss}>
<{t}>发表旉™œ€è¾“入验证码:<{/t}> <{input type='radio' name="verifyCode[discuss]" options=$setting.verifyLCode.discuss value=$setting.verifyCode.discuss separator=""}>
<{t}>昄¡¤ºæ¡äšgåQ?{/t}> checked=checked<{/if}> value="reply"><{t}>½Ž¡ç†å‘˜å›žå¤åŽæ˜„¡¤º<{/t}>
<{t}>发表成功提示文字<{/t}><{input type="input" style="width:360px" name="submit_hidden_notice[discuss]" size=30 value=$setting.submit_hidden_notice.discuss}>
checked=checked<{/if}> value="soon"><{t}>用户发表后立åÏx˜¾½C?{/t}>
<{t}>发表成功提示文字<{/t}><{input type="input" style="width:360px" name="submit_display_notice[discuss]" size=30 value=$setting.submit_display_notice.discuss}>
<{button type="submit" label="保存"}>